تصادف زنجيره اى در اتوبان تهران قزوين با يك فوتى و ١٥ مصدوم
خالدى گفت:تصادف زنجيره اى در اتوبان تهران قزوين يك فوتى و ١٥ مصدوم برجاى گذاشت.