تصادف عجیب موتورسیکلت با دوچرخه + فیلم
دوچرخه سواری که بدون توجه به پشت سر خود، مسیرش را تغییر داد، به شدت با یک موتورسیکلت برخورد کرد.