تصاویر هوایی از نمایش هزاران فرش دستباف در آنتالیای ترکیه
هزاران تخته فرش دستباف در یکی از مناطق شهر آنتالیای ترکیه به نمایش درآمد.