تصاویر هوایی از گستردگی آتش سوزی در کالیفرنیا +فیلم
آتش سوزی گسترده در ایالت کالیفرنیا، منجر به تخریب صدها سازه شده است.