تضمین اروپایی‌ها در عمل ممکن نیست




کارشناس سیاست خارجی گفت: اروپا هیچگاه در عمل نمی‌تواند تضمین مستحکمی را به ما بدهند.