تعداد كتابخانه‌های عمومی كشور، ٩٣,٥ درصد افزایش یافته است
مرکز آمار ایران از افزایش ٩٣,٥ درصدی تعداد كتابخانه‌های عمومی سطح كشور نیوزداد.