تعطیلی برخی از عکاسی های استان ایلام
رئیس اتحادیه عکاسان ایلام گفت :هم اکنون ۱۰۰ واحد صنفی عکاسی دارای مجوز در سطح شهر ایلام مشغول به فعالیت هستند که تعدادی از آنها به دلیل کمبود درآمد به سمت تعطیلی پیش می روند.