تعطیلی یک عطاری متخلف در شیراز
یک باب مغازه عطاری به دلیل دخالت متصدی در امر درمان تعطیل شد.