تغییراتی که جام جهانی به مسکو آورد
بسیاری از شهروندان پایتخت روسیه می گویند از زمانی که جام جهانی شروع شده دیگر شهر خود را نمی شناسند.