تغییر برنامه سه ساله اقتصادی ترکیه
برنامه اقتصادی میان مدت سه ساله ترکیه بر مبنای ایجاد سه اصل «تعادل، نظم مالی و تحول اقتصادی» تغییر داده شد.