تفاهم نامه همکاری بین سازمان دانش آموزی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
تفاهم نامه همکاری بین سازمان دانش آموزی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران