تقسیم کردن «غزنی» به ۳ حوزه انتخاباتی بر چالش های انتخاباتی این ولایت افزاید
نماینده غزنی در پارلمان افغانستان گفت: تقسیم شدن ولایت غزنی به ۳ حوزه انتخاباتی به چالش های انتخابات در این ولایت می افزاید.