تلاش دانشگاه آزاد برای ایجاد دوره‌های تخصص پزشکی/ ۴۰ درصد پرستاران کشور آموزش دیده دانشگاه آزاد هستند
نفر گفت: حدود ۴۰ درصد پرستاران کشور آموزش دیده دانشگاه آزاد هستند و بیش از ۱۰۰ دانشکده پرستاری و مامایی در کشور وجود دارد.