تلاش مشترک برای استحکام و اجرای برجام، مهمترین موضوع در روابط امروز ایران و اروپا است/باید در برابر تروریسم مواضع قاطع و یکسانی داشته باشیم
تلاش مشترک برای استحکام و اجرای برجام، مهمترین موضوع در روابط امروز ایران و اروپا است/باید در برابر تروریسم مواضع قاطع و یکسانی داشته باشیم