تلاش معاون دادستان کل آمریکا برای برکناری ترامپ
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که راد روزنشتاین معاون دادستان کل آمریکا در سال ۲۰۱۷پیشنهاد داده بود به منظور افشای وضعیت بحرانی دولت ترامپ، سخنان او را ضبط کند.