تمدید وضعیت اضطراری ملی درباره ایران از سوی آمریکا
دونالد ترامپ “فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملی درباره ایران” را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.