تمرین وزنه برداری کیانوش در قالب اروپا گردی
با وجودی که تمرینات تیم ملی تعطیل است اما قهرمان المپیک ۲۰۱۶ در اسپانیا و به صورت انفرادی تمریناتش را پیگیری می کند.