توانمندسازی عشایر ایلام در دستور کار مسئولان قرار دارد
استاندار ایلام گفت: توانمندسازی عشایر ایلام در دستور کار مسئولان قرار دارد.