توزیع برنج تنظیم بازار در خراسان جنوبی
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی  گفت: ۳ نوع برنج تنظیم بازار در خراسان جنوبی در حال توزیع است.