توزیع تذکره‌های الکترونیکی؛ واکنش مردم چیست؟


توزیع تذکره‌های الکترونیکی؛ واکنش مردم چیست؟

اشرف غنی با اخذ نخستین شناسنامه الکترونیکی روند توزیع این شناسنامه‌ها را آغاز کرد.
او گفت مساله امنیتی عمده ترین دلیلی است که او تصمیم گرفته این روند امآنلاین آغاز شود.
 
او ادعا کرد: “مهمترین موضوع برای من حادثه تروریستی بود… احتمال نهایت زیاد دارد که انتحاری تذکره ساختگی داشته باشد. مهمترین مساله امنیت مردم افغانستان است که بفهمیم که انتحاری افغان است بایومتریک (انگشت نگاری) افراد انتحاری ثابت می‌کند که کی هست و سابقه آن چیست؟”
 
او گفت که شناسنامه‌های الکترونیک برای حکومتداری خوب و رشد اقتصادی در قرن ۲۱ یک ضرورت است و می‌تواند سهولت‌های زیادی را در مسایل بنیادی چون ثبت ازدواج و غیره فراهم سازد.
 
او بدون اشاره به اعتراض‌ها بر درج کلمه “افغان” در شناسنامه‌ها، گفت :”مسعود شهید با افتخار گفت که افغان هستم و مسلمان هستم. این هویت ملی و مردمی ماست و این نقطه وحدت ماست.”
 
اشرف غنی یکبار دیگر با اقتدارگرایی و استبداد رأی تصمیم گرفت. او حتی قانون مصوب پارلمان منصوب خود را که از قضا خودش نیز با امضایش به آن مشروعیت بخشیده و آن را نافذ کرده بود نیز بی اعتنایی کرد و بر اساس خواسته های چند عنصر انحصارطلب و قبیله گرا، تصمیم گرفت.
 
آقای غنی اما برای توجیه این اقدام ضد ملی اش، به رویکردهای مزورانه شبه ملی متوسل شد و به سخنی از احمدشاه مسعود؛ فرمانده فقید مجاهدین استناد کرد که خود را «افغان» خوانده بود!
 
این تلاش او پاسخی به مخالفان توزیع تذکره های الکترونیکی بر پایه تعمیم و تسری تحمیلی واژه «افغان» بر همه قومیت ها و ملیت های ساکن افغانستان بود؛ کسانی که عمدتا از طیف نزدیکان سیاسی، فکری و قومی احمدشاه مسعود، تشکیل می شوند.
 
اما این تلاش مزورانه نیز به این بحران پایان نمی دهد؛ همان گونه که حضور سمبولیک چند مهره محافظه کار و مزدبگیر حکومت در مراسم آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی نمی تواند به آن اعتبار و وجاهتی فراقومی ببخشد.
 
نتیجه و بازخورد توزیع تذکره های الکترونیکی با مشخصات مورد نظر اشرف غنی و تیم قومی او، بی تردید، بهتر از آغاز روند مفتضح و شرم آور ثبت نام رأی دهندگان نخواهد بود.
 
مردم به سرعت به این تلاش ها، پاسخ خواهند داد و این بخشی از مبارزه ملی ساکنان این کشور با اقتدارگرایی و تمامیت خواهی قومی و انحصارگرایی قبیله سالارانه است.
 
آقای غنی در حالی ادعا می کند که آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی، موجب تحکیم امنیت و شناسایی انتحارگران خواهد شد که به باور بسیاری از صاحب نظران، بخش عظیم کسانی که دست به انتحار و ترور می زنند، پسوند «افغان» را یدک می کشند؛ همان چیزی که آقای غنی نیز برای تحمیل نامشروع آن بر سایر شهروندان و قومیت های افغانستان، تلاش و مبارزه می کند.
 
بنابراین، این توجیه، پوشش و بهانه ای برای فریب و انحراف افکار عمومی بیش نیست.
 
مردم اما با هویت و سرنوشت آینده خود، معامله نخواهند کرد. قومیت هایی که امآنلاین در صف مقدم مبارزه با تروریزم «افغانی» ایستاده و سینه سپر کرده اند، با پذیرش هویت تحمیلی «افغان» آگاهانه قربانی یک توطئه قومی دیگر نمی شوند.
 
آقای غنی و همفکرانش به سرعت درخواهند یافت که بخش عظیمی از مردم افغانستان، با پشت کردن به این روند، درست همان پاسخی را که به روند ثبت نام رأی دهندگان به منظور برگزاری یک انتخاباتی غیر مردمی، سفارشی و از قبل تعیین‌شده دادند، این بار به روند توزیع تذکره های الکترونیکی خواهند داد.
 
در این میان، تردیدی وجود ندارد که توزیع تذکره های الکترونیکی، کمک های بزرگی به تحکیم و تأمین امنیت، مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت، برقراری توازن و عدالت سیاسی و قومی، توسعه اقتصادی، برابری اجتماعی و… خواهد کرد؛ اما همه این موارد، در مقایسه با موضوع کلیدی و مبنایی «هویت»، بحث های حاشیه ای و درجه دوم محسوب می شوند.
 
ضمن آنکه باید توجه داشت که هر روندی که موجب ایجاد شکاف و تعمیق اختلاف و دامن زدن به بحران و ترویج و توسعه واگرایی و گسترش نفاق و نفرت میان اقوام افغانستان شود، هرگز یک اولویت ملی محسوب نمی شود و روند توزیع تذکره های الکترونیکی نیز مشمول این قاعده خواهد بود.
 
در شرایط کنونی افغانستان، هیچ اولویتی فراتر از حفظ و تحکیم وحدت و مبارزه با نفاق و واگرایی وجود ندارد؛ غایتی کلیدی و استراتژيک که تذکره های الکترونیکی با شرایط مورد نظر اشرف غنی، درست برخلاف آن، عمل می کند.

عبدالمتین فرهمند- نویسنده وستر