توضیحات رئیس پزشکی قانونی استان تهران در خصوص نیوز کشف مومیایی در شهرری
رئیس پزشکی قانونی استان تهران گفت: اجساد مومیایی اگر دارای بافت سالمی باشند امکان تشخیص دارند.