توضیحات سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص مصوبه برج باغ
علی اعطا در صفحه توئیتر خود نوشت: به رغم تصور برخی، توئیت اخیرم در رابطه با عدم ابلاغ لغو مصوبه برج باغ متوجه دکتر حجت نیست.