توضیحات کارلوس کی روش در خصوص بازیکنان لیست جدید تیم ملی +فیلم
کی روش درمورد لیست جدید بازیکنان تیم ملی در برنامه صحبت کرد.