توقف آزمایشات متداول بیمارستانی با هدف کاهش هزینه‌ها/ صرفه جویی ماهانه ۱۲۰ میلیون تومانی با مدیریت مصرف آنتی بیوتیک‌ها
توقف آزمایشات متداول بیمارستانی با هدف کاهش هزینه‌ها/ صرفه جویی ماهانه ۱۲۰ میلیون تومانی با مدیریت مصرف آنتی بیوتیک‌ها