تکریم و معارفه فرماندار سامانآیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان سامان برگزار شد.