تکفیری‌ها در افغانستان به دنبال چه چیزی هستند
چهل سال است آمریکا با حمایت از نیرو‌های شورشی، افغانستان را دچار بحران‌هایی کرده که داعش نمونه جدیدی از این بحران‌ها در این کشور است.