تیته: ارسال‌های تیم ملی صربستان خطرناک است
سرمربی تیم ملی برزیل گفت:صربستان تیم خوبی است که توانایی اش در ارسال‌های خطرناک و بازی هوایی است.