تیرکمان سلاح جدید پلیس‌های مکزیکی +فیلم
افسران پلیس شهر آلواردو مکزیک با تیرکمان، سر پست خود قرار خواهند گرفت.