ثبت ۱۸ اثر تاریخی خراسان شمالی در فهرست آثار ملی
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی گفت: ۱۸ اثر تاریخی خراسان شمالی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.