جابجایی ماهانه یک میلیون بسته پستی در استان سمنان
مدیرکل پست استان سمنان گفت: ماهانه بالغ بر یک میلیون مرسوله پستی در این استان جابجا می‌شود.