جایزه «تجربه سفر در ایران» برای هنرمند نی ریزی
مقام نخست مسابقه ملی عکاسی «تجربه سفر در ایران» به هنرمند نی ریزی رسید.