جایگاه ایران در بین قدرت‌های جهانی + موشن گرافیک
موسسات مختلفی رتبه کشورهای مختلف دنیا را با یکدیگر مقایسه کرده‌اند.