جایگاه سوم گلستان در تولید میگو در کشور
مدیرکل شیلات گلستان از تولید هزار و ۹۶۰ تن میگو در سال ۹۶ در گلستان نیوز داد.