جدال برای رها شدن از میانه جدول
تیم فوتسال فرش آرا امروز در شیراز مهمان ارژن شیراز حواهد بود.