جدول پخش برنامه های رادیو مهاباد
جدول پخش برنامه های رادیو مهاباد یکشنبه۵ فروردین به شرح زیر است.