جریمه دو میلیون یورویی برای یک شرکت تجاری در شیراز
با حکم تعزیرات حکومتی فارس یک شرکت تجاری در شیراز به پرداخت جریمه دو میلیون یورویی محکوم شد.