جشن زمستان بیدار در گرمی برگزار شد
جشن زمستان بیدار در اقامتگاه بوم گردی شوون واقع در شهرستان گرمی و همراه با استقبال گسترده شهروندان و مردم برگزار شد.