جلوگیری از قاچاق کرومایت در دستور کار فرماندهان پولیس قرار می‌گیرد


جلوگیری از قاچاق کرومایت در دستور کار فرماندهان پولیس قرار می‌گیرد

محمداشرف غنی رییس وستر در جلسه اختصاصی شورای عالی اقتصادی تاکید کرده است که جلوگیری از قاچاق کرومایت باید در دستور کار فرماندهان پولیس قرار گیرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ دفتر مطبوعاتی ریاست وستری، با نشر نیوزنامه‌ای گفت که جلسه اختصاصی شورای عالی اقتصاد به ریاست آقای غنی، امآنلاین چهارشنبه (۱۶ جوزا) در ارگ برگزار شد.

این جلسه به منظور بحث روی صنعت کرومایت، استراتیژی اصلاح سکتور زغال سنگ و احداث کارخانه‌های تولید سمنت در افغانستان برگزار شده بود.

در این جلسه، ابتدا مسوولین وزارت معادن و پترولیم در مورد معادن کرومایت گفتند که معادن کرومایت افغانستان یک میلیون تُن تخمین شده که اکثراً در ولایات شرقی و جنوب‌شرقی موقعیت دارند و استخراج کرومایت در شماری از مناطق توسط افراد غیرمسوول و یا مخالفان مسلح صورت می‌گیرد و آن را به خارج از کشور قاچاق می‌کنند، اما حکومت افغانستان تنها هفت قرارداد به‌خاطر انکشاف و استخراج آن اعطا کرده است.

همچنان مسوولین وزارت معادن و پترولیم پیشنهادات خود را در رابطه به سروی و انکشاف معادن کرومایت در ولایاتی که تا هنوز در آن سروی صورت نگرفته، راه اندازی دو پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری در بخش کرومایت در ولایات لوگر و ننگرهار و بررسی قراردادهای موجود و جلوگیری از قاچاق آن به جلسه ارائه کردند.

محمداشرف غنی در این باره گفت که بهترین اقدام برای جلوگیری از قاچاق کرومایت، ایجاد مراکز خریداری آن در داخل است.

آقای غنی به مسوولین وزارت معادن و پترولیم هدایت داد که در همکاری با اتاق تجارت و صنایع، با فابریکات ذوب آهن کشور در این خصوص صحبت نمایند تا زمینه برای پروسس کرومایت در داخل کشور فراهم گردد.

وی همچنان بیان داشت که یک جلسه شورای امنیت ملی در حضورداشت نمایندگان اتاق تجارت و صنایع در مورد جلوگیری از قاچاق معادن به‌خصوص کرومایت دایر گردد. وی افزود که جلوگیری از قاچاق در دستورالعمل فرماندهان پولیس نیز جا داده شود.

محمداشرف غنی از مسوولین وزارت معادن و پترولیم خواست تا در رابطه به سروی جیولوژی و نیازمندی آنان به برق به‌خاطر استخراج معادن، پیشنهادات واضح‌شان را به شورای عالی اقتصاد ارائه کنند.

سپس مسوولین وزارت معادن و پترولیم در در رابطه به استراتیژی اصلاح سکتور زغال سنگ معلومات داده، گفتند که زغال سنگ افغانستان یک میلیارد متریک تُن تخمین زده شده است و در این بخش ۱۸ قرارداد به سکتور خصوصی اعطا گردیده که ۱۲ قراردادی آن به صورت عادی فعالیت دارند.

آنان پیشنهادات خود را در رابطه به تثبیت ذخایر در کوتاه مدت، تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات در سکتور زغال سنگ به جلسه ارائه کردند.

محمداشرف غنی از پیشنهادات ارائه شده، استقبال کرد و گفت که در زمینه تولید دانش در استخراج و پروسس زغال سنگ، کارهای بیشتری صورت گیرد و رویالتی در قانون پیشبینی گردد.

نویسنده وستر- کابل