جنایت علیه آنلایننامه‌نگاران باید تحت تعقیب قانونی قرار گیرد


جنایت علیه آنلایننامه‌نگاران باید تحت تعقیب قانونی قرار گیرد

دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد: آنلایننامه نگاران و کارمندان رسانه، نوری بر چالش های جهانی و منطقه ای می تابند و جنایت علیه آنلایننامه نگاران باید تحت تعقیب قانونی قرار گیرد.
در پیام دبیرکل سازمان ملل متحد آمده است:
«مطبوعات آزاد برای صلح، عدالت و حقوق بشر برای همه، ضروری است. آزادی مطبوعات برای ساختن جوامعی شفاف و مردم سالارهمچنین پاسخگو نگه داشتن افراد صاحب قدرت لازم است.
آزادی مطبوعات برای توسعه پایدار حیاتی است. آنلایننامه نگاران و کارمندان رسانه، نوری بر چالش های جهانی و منطقه ای می تابند و وقایعی را بازتاب می دهند که نیاز است گفته شوند.
خدمت آنان به مردم بسیار ارزشمند است. قوانینی که از آنلایننامه نگاری مستقل، آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات دفاع می کنند باید مصوب، اجرا و تقویت شوند. 
جنایت علیه آنلایننامه نگاران باید تحت تعقیب قانونی قرار گیرد.
در آنلاین جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۸، اینجانب دولتها را به تقویت آزادی مطبوعات و حفاظت از آنلایننامه نگاران فرا می خوانم.
ارتقای مطبوعات آزاد در راستای حمایت از حق ما برای دستیابی به حقیقت است.»