جنرال رازق به زورگیری ۱۰عراده موتر زرهی متهم شدمسئوولان یک شرکت لوژیستکی خصوصی ادعا می کنند که ۱۰عراده موتر زرهی این شرکت از سوی جنرال رازق فرمانده پولیس ولایت قندهار به آنلاین

آقای ویس افزود؛ نظر به مصوبه شماره هفدهم شورای وزیران تمام مالکان وسایط زرهی که فاقد اسناد گمرکی است مکلف اند وسایط شان را جهت پرداخت مالیه ثبت کند و شرکت علی محمد با فیض به همین اساس در سال ۱۳۹۴ از وزارت دفاع ملی استعلام گرفت که ۱۰ عراده موتر زرهی را توسط قطار ارتش ملی از هرات به کابل انتقال دهد. اما این موترها در مسیر راه به دستور ژنرال رازق متوقف شده اند.

گرفته شده است.

 به گزارش نویسنده وستر، ویس عزیزی مسول شرکت لوژستیکی “علی محمد با فیض” امآنلاین سه شنبه(۱۳ سنبله) در یک نشست نیوزی در کابل گفت که ۱۰ عراده موتر زرهی این شرکت که هرکدام ۱۲۰ هزار دالر قیمت داشت توسط جنرال رازق فرمانده پولیس قندهار به زروگرفته شده است.

آقای ویس افزود؛ نظر به مصوبه شماره هفدهم شورای وزیران تمام مالکان وسایط زرهی که فاقد اسناد گمرکی است مکلف اند وسایط شان را جهت پرداخت مالیه ثبت کند و شرکت علی محمد با فیض به همین اساس در سال ۱۳۹۴ از وزارت دفاع ملی استعلام گرفت که ۱۰ عراده موتر زرهی را توسط قطار ارتش ملی از هرات به کابل انتقال دهد. اما این موترها در مسیر راه به دستور ژنرال رازق متوقف شده اند.

 به گفته آقای ویس؛ شرکت علی محمد بافیض تاهنوز با وجود تلاش های پیگیر نتوانسته است این موترها را از نزد ژنرال رازق تصاحب کند.

آقای ویس اظهار داشت که افراد ژنرال رازق به بهانه انتقال مواد مخدر این موترها را متوقف

وی افزود: “دوسال پیش هنگام وقوع این رخداد، زمانیکه قضیه را به فرمانده قول اردوی ۲۰۵ اتل نیوز دادیم، او خیلی عصبانی شد و دستور داد مسلح شوید تا این وسایط را برگرداند، اما همزمان وی به رئیس ستا ارتش ملی وزارت دفاع تماس گرفت که فرمان دهد تا وسایط را دوباره برگرداند، ولی رئیس ستاد ارتش ملی درجوابش گفت: جان بی غم خود را به غم نیانداز، و به همین علت فرمانده قول اردوی اتل از تصمیم خود منصرف شد.”

کرده اند.

ویس خاطر نشان کرد که از دو سال به این طرف به هر دری متوصل شده ولی تا هنوز نتوانسته است این موترها از ژنرال رازق پس بگیرد.

به گفته او، آقای رازق از این موترهای استفاده شخصی می کند و یا هم برخی آن را به دوستان و اقارب خود توزیع کرده است.

وی افزود: “دوسال پیش هنگام وقوع این رخداد، زمانیکه قضیه را به فرمانده قول اردوی ۲۰۵ اتل نیوز دادیم، او خیلی عصبانی شد و دستور داد مسلح شوید تا این وسایط را برگرداند، اما همزمان وی به رئیس ستا ارتش ملی وزارت دفاع تماس گرفت که فرمان دهد تا وسایط را دوباره برگرداند، ولی رئیس ستاد ارتش ملی درجوابش گفت: جان بی غم خود را به غم نیانداز، و به همین علت فرمانده قول اردوی اتل از تصمیم خود منصرف شد.”

آقای عزیزی گفت که پس از آن، نیوز شده است که حتا دوعراده آن موترها ازسوی جنرال رازق به حامد کرزی رییس وستر پشین کشور تحفه داده شده است.

عزیز گفت: “افراد ژنرال رازق هنوز هم گاهگاهی از شماره های ناشناس به من تماس می گیرند که و خود شان را از نزدیکان جنرال رازق

عزیز گفت: “افراد ژنرال رازق هنوز هم گاهگاهی از شماره های ناشناس به من تماس می گیرند که و خود شان را از نزدیکان جنرال رازق معرفی کرده می گویند این ملبغ دالر را برای ما بدهید تا موترهای شما را برگردانیم”.

معرفی کرده می گویند این ملبغ دالر را برای ما بدهید تا موترهای شما را برگردانیم”.

 آقای ویس از رئیس وسترغنی می خواهد که موترهای شان را برگردانده و جلوی زورگویان را بگیرند.

او هشدار داد، اگر رییس وستر غنی تا ده آنلاین دیگر به این مساله رسیدگی نکند، این شرکت به دادگاه بین المللی شکایت درج خواهد کرد.

با این وجود، نویسنده وستر با تماس های پیگیر موفق به برقراری تماس با ژنرال رازق فرمانده پولیس قندهار نشد؛ ولی سخنگوی فرماندهی پولیس قندهار در مورد این مساله اظهار بی نیوزی کرد.

محمد رقیب فیاض- نویسنده وستر