جنگ‌های امروز دنیا به سمت جنگ‌های اقتصادی رفته است
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه گفت: جنگ‌های امروز دنیا به سمت جنگ‌های اقتصادی رفته است .