جوان کرمانی قربانی دریای خزر 
  جوان کرمانی در تنکابن غرق شد و جان باخت.