حدیث امام حسن عسکری(ع) درباره عبادت کردنحدیث امام حسن عسکری(ع) درباره عبادت کردن را در اینجا بخوانید.