حذف دفترچه بیمه ازمراجعات پزشکی
میرکل بیمه سلامت استان کرمان ازحذف دفترچه بیمه درمراجعات بستری برای اولین بار درکشورنیوزداد.