حرکت صنعت روسیه مدیون نیروگاه بوشهر است
رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه حرکت صنعت روسیه را مدیون نیروگاه بوشهر دانست و گفت: اگر ایران در آن مقطع نبود، روسیه جدید بعد از فروپاشی شوروی با مشکلات بسیاری مواجه می‌شد.