حضور بانوی یزدی در اردو‌تیم ملی
بانوی یزدی با حضور در اردوی تیم ملی شمشیربازی خود را برای حضور در مسابقات جهانی آماده می‌کند.