حفاظت و پاسداری از هویت‌ جامعه کارکرد‌ مهم رسانه‌ است
صالحی گفت: یکی از کارکرد‌های عمده رسانه‌ها هویت‌یابی است و اگر هویت جامعه‌ای در معرض خطر باشد، رو به فرسایش خواهد رفت.