حفظ مسئولیت من با این بیماری، خیانت در امانت است + متن استعفاحفظ مسئولیت من با این بیماری، خیانت در امانت است + متن استعفا