حقوق اساتید انجمن خوشنویسان متناسب با شان و زحمت آنها نیست
سید محسن میرحسینی مدیر روابط عمومی انجمن خوشنویسان ایران گفت:بسیاری از اساتید حق الزحمه ای که در شان، جایگاه و متناسب با زحماتشان نیست را به عنوان حقوق ماهانه دریافت می کنند.