حق کرامت یکی از حقوق مهم انسان است
عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت: یکی حقوق مهم انسان، حق کرامت است و وضع و تدوین قوانین کشور باید به گونه‌ای باشد که احترام و کرامت انسان محفوظ بماند.